Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)– nowe unijne prawo, które wzmacnia ochronę Waszych danych osobowych w stale zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej.

Podstawowym celem RODO jest oddanie Wam kontroli nad tym, jak Wasze dane są przetwarzane oraz zapewnienie Wam bezpieczeństwa i poczucia, że są one właściwie zabezpieczone.

Otrzymujecie tę wiadomość, ponieważ Stowarzyszenie Akceptacja przetwarza Wasze dane osobowe wskutek pozyskanej od Was zgody, wyrażonej w momencie złożenia deklaracji członkowskiej, podczas uczestnictwa w naszych wydarzeniach, zamawiania naszych książek, czy przekazywania nam darowizny. Chcemy mieć pewność, że wiecie, co się z nimi dzieje.

Kto jest administratorem Waszych danych?

Wasze dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie Akceptacja (Akceptacja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych) z siedzibą w Warszawie, ul. Jarocińska 1/136, 04-17 Warszawa (Administratora). Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000452855, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy. NIP: 9512377758, REGON 147136369.

W jakim celu przetwarzamy Wasze dane i jaka jest tego podstawa prawna?

Wasze dane przetwarzamy wyłącznie na podstawie artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO). Po co to robimy? Aby realizować nasze cele statutowe (artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO), np.

w celu zawiadamiania o działalności Stowarzyszenia Akceptacja, na potrzeby bieżącego kontaktu, prowadzenia rejestru członków i członkiń, ewidencjonowania składek i darowizn, wysyłania materiałów informacyjnych i publikacji.
Jak długo będziemy przetwarzać Wasze dane?

Wasze dane będziemy przetwarzać aż do wycofania przez Was zgody na ich przetwarzanie. Jeśli będzie to konieczne Wasze dane będziemy przetwarzać tak długo aż minie termin przedawnienia roszczeń, które mogłyby powstać w związku z przekazaniem Waszych danych. Wasze dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym w przepisach podatkowych.

Czy możemy udostępnić Wasze dane?

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, by lepiej się z Wami komunikować. Podane przez Was dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcom usług IT, usług newslettera, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 Jak możecie się z nami (Administratorem) skontaktować?

Możliwe jest skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@akceptacja.org lub drogą pisemną na adres siedziby Administratora

 Jakie prawa Wam przysługują?

Przysługuje Wam prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Wam prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Wasze dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych.

 

Jak możecie korzystać ze swoich praw?

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.

Nie przetwarzamy danych osobowych osób poniżej 16 roku życia!

Nie sprzedajemy danych osobowych i nie przekazujemy ich poza obszar EOG!

 

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Zespół Stowarzyszenia Akceptacja